Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
V tento okamžik připravujeme aktuální kalendář koncertů.

poslední dva odehrané koncerty:
I. Hudební večer
ST, 21.10.2020 - 18:00 hod.
Zrušeno

Koncert absolventů klavírního oddělení
ST, 30.9.2020 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ
Informace pro veřejnost

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

1. Název organizace: Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30

2. Důvod a způsob založení: Základní umělecká škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 00. Zřizovací listina je vydaná na základě zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0498 ze dne 27. 3. 2001, ve znění usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014 s účinností od 1. 9. 2014. Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace.

3. Organizační struktura:  ředitel organizace
                                         zástupce ředitele organizace
                                         ekonomka organizace
                                         hospodářka organizace
                                         vedoucí předmětových sekcí
                                         pedagogičtí pracovníci
                                         správní zaměstnanci

4. Kontaktní spojení: Sídlo organizace - Ratibořická 1899/30, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00
                                  Pobočka organizace - Generála Janouška 1060, Praha 9 – Černý Most, PSČ 198 00
                                  Pobočka organizace - Baštýřská 67, Praha 9 - Hostavice, PSČ 198 00
                                  Tel.: 281 925 304, web: www.zus-hp.cz, e-mail: zus.hp@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat: bankovní účet vedený u KB a. s., číslo 19-3944830267/0100

6. IČ: 613 85 069

7. DIČ: -

8. Hlavní dokumenty: Školní vzdělávací program, Školní řád, Úplata za vzdělávání (viz. odkaz Dokumenty)


    Rozpočet na rok 2019 dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018, příloha č. 7 - rok 2019.
    Rozpočet na rok 2020 dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/37 ze dne 12. 12. 2019, příloha č. 7 - rok 2020.
    Rozpočet na rok 2021 dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020, příloha č. 6 - rok 2021.

9. Žádosti o informace: žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 109/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím přijímá sekretariát školy – kancelář č. 8 v budově v ulici Ratibořická 1899/30, Praha 9 - Horní Počernice

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace: zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání: sekretariát školy - kancelář č. 8 v budově v ulici Ratibořická 1899/30, Praha 9 - Horní Počernice

11. Opravné prostředky:-

12. Formuláře: viz odkaz Dokumenty

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: -

14. Nejdůležitější používané právní předpisy: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

16. Licenční smlouvy: -

17. Výroční zpráva o poskytování informací: za rok 2018 zde, za rok 2019 zde, za rok 2020 zde

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Petr Nacher, e-mail: nacher@petersoft.cz

 

NAVRCHOLU.cz